1. Menyediakan pengkalan data hal ehwal Kerajaan Tempatan
  2. Menyediakan Rancangan 5 tahun (2006-2010) dan Perancangan Tahunan PBT.
  3. Membuat Penilaian semula ke atas program dan aktiviti bagi memantapkan struktur PBT.
  4. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan PBT meliputi anggaran belanjawan hasil-hasil Kerajaan.
  5. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap warga PBT melalui program-progran latihan.
  6. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Delivery System dengan menyeragamkan proses/prosedur kerja dan Pelaksanaan MS ISO 9000
  7. Meningkatkan sistem teknologi maklumat di semua PBT.