• Membantu mendapatkan maklumat dalam usaha memodenisasi keseluruhan fungsi-fungsi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman melalui penggunaan teknologi berasas kepada komputer
  • Mewujudkan sistem maklumat bersepadu dengan keadaan penyalurannya secara berkesan
  • Membantu dalam pengwujudan dan pungutan hasil Kerajaan Negeri dan proses-proses perancangan, pembangunan dan pelaksanaan di peringkat negeri
  • Membantu dengan memberi Infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang sesuai dan mencukupi umtuk memastikan perkembangan ICT secara kesinambungan dan untuk menjadikan Negeri Kedah Darul Aman dalam persaingan dalam industri-industri ICT